03 / 08 / 21

Zakup i zdalny dostęp do nowości 2021

MKDNiS zatwierdziło podział dotacji dla bibliotek publicznych w 2021 roku. Termin składania wniosków do 16 sierpnia 2021

Programu wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zatwierdził podział dotacji dla bibliotek publicznych w 2021 r. Uprawnionymi wnioskodawcami są biblioteki publiczne zorganizowane w formie instytucji kultury lub stanowiące część instytucji kultury, które na dzień składania wniosku korzystają przynajmniej z jednego terminala cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica.


Termin realizacji zadania w roku 2021:

  • od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu do 30 listopada 2021 r. – w części dotyczącej dotacji,
  • od 1 stycznia do 30 listopada 2021 r. – w części dotyczącej wkładu własnego.

Dotacja i wkład własny

Kwota dotacji oraz minimalnego wkładu własnego podana dla każdej biblioteki w tabeli:

Podział dotacji w województwie wielkopolskim 16.09.2021 (pdf – 1,34 MB)


Wysokość minimalnego wkładu własnego zależy od stopnia zamożności jednostki samorządu terytorialnego. Według niej ustalono trzy grupy beneficjentów, których wnioskowany wkład własny musi osiągnąć określony procent wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie:

grupa I – minimum 50% 
grupa II – minimum 65% 
grupa III – minimum 80%

Wniosek i załączniki

Termin naboru wniosków: od 3 do 16 sierpnia 2021 (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski mogą być składane papierowo lub elektronicznie (do wyboru) – szczegółowy opis sposobu podpisywania wniosków znajduje się w Regulaminie na stronie Biblioteki Narodowej.


Wniosek i załączniki dostępne na stronie BN :

  • wniosek w 1 egzemplarzu w wersji papierowej lub elektronicznej;
  • kopia aktualnego statutu (1 egzemplarz),
  • aktualny pełny odpis z rejestru instytucji kultury (1 egzemplarz);
  • klauzula informacyjna;
  • w przypadku gdy instytucję reprezentuje osoba nieuprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim rejestrze – pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres Biblioteki Narodowej:

Biblioteka Narodowa,  
al. Niepodległości 213,
02-086 Warszawa  
z dopiskiem na kopercie: “wniosek Priorytet 1, K.1.1.”

Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem

Wsparcie na stronach Biblioteki Narodowej (Wniosek szkoleniowy, Wzór wniosku z objaśnieniami, Odpis pełny z RIK – szkoleniowy, FAQ – lista pytań i odpowiedzi)

W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów o charakterze formalno-prawnym, wnioskodawcy otrzymają na wskazany we wniosku adres/y poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach.  Niezłożenie wniosku w terminie lub niedostarczenie poprawionej dokumentacji w wersji papierowej w określonym przez BN terminie, skutkuje odrzuceniem wniosku (zgodnie z § 7 Regulaminu).


Informacje

Skład Zespołu do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych e-mail: zakupnowosci@bn.org.pl

Marzena Sokołowska
kierownik zespołu tel. (22) 608 22 50 e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

Marcin Kosz
tel. (22) 608 22 37 e-mail: m.kosz@bn.org.pl

Irina Maskiewicz
tel. (22) 608 22 58 e-mail: i.maskiewicz@bn.org.pl

Krystyna Grabowska
tel. (22) 608 28 38 e-mail: k.grabowska@bn.org.pl

Ilona Popielarska
tel. (22) 608 23 17 e-mail: i.popielarska@bn.org.

Informacji udziela również Dział Instrukcyjno-Metodyczny Bibliotek WBPiCAK w Poznaniu, tel. 61 66 40 860 (886) (862) (874).

Realizacja programu przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w 2021 roku.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2021 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 28.500,00 zł.
 
Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.


Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2021 zakupiono łącznie 437 publikacji uzupełniających zbiory WBPiCAK w Poznaniu oraz 17 kodów dostępu do e-booków i audiobooków za kwotę 28.500,00 zł
 

Zakup i zdalny dostęp do nowości BN

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: