Polityka prywatności, cookies i RODO

 

§1 Postawienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu,
  Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisaną do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12, w tym danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze strony www.wbp.poznan.pl (oraz jej podstron), zwanej dalej „Serwisem”.
 2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu.

 

§2 Definicje

 1. Administrator – Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i cookie.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.wbp.poznan.pl oraz jej podstrony.
 6. Użytkownik – jest to osoba korzystająca z Serwisu.

 

§3 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
  których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
   której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
   i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
   za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 2. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ich ochrony. Dane osobowe Użytkowników będą chronione co najmniej na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w RODO.

 

§4 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość email na adres iod@wbp.poznan.pl

 

§5 Cele oraz podstawy prawne
przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe,
  2. nawiązania kontaktu, negocjowania umowy, wykonania umowy (dane przedstawicieli, dane osób wyznaczonych do kontaktu przy wykonaniu umowy) na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe,
  3. złożenia zmówienia i realizacji procesu zakupowego (sklep internetowy) – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe,
  4. założenia i obsługi konta (sklep internetowy) – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), – podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe,
  5. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. wystawienia i przechowywania faktur– podstawa to obowiązek prawny Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne,
  6. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
  7. przesyłania newslettera – na podstawie wyrażonej zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), – podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z usług,
  8. złożenia i obsługi zamówienia książki (usługa dostępna dla bibliotekarzy) – na podstawie zawartej umowy (art. 6 us.t 1 lit. b RODO), – podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe,
  9. nawiązania kontaktu – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do nawiązania kontaktu,
  10. wysyłania zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest informowanie o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Administratora, (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi,

prowadzenia korespondencji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest utrzymywanie kontaktu z osobami zainteresowanymi, – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do prowadzenia korespondencji.

 

§6 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym, świadczącym administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, hostingową, usługi związane z udostępnieniem systemów informatycznych. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom,
  m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 2. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, za wyjątkiem korzystania z usług Google. W przypadku korzystania z usług Google dane osobowe są przekazywane do państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Więcej informacje na ten temat: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

 

§7 Prawa Użytkownika

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje :
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do przenoszenia;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności dokonane przed cofnięciem zgody,
  8. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawa osoby fizycznej – wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8 Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe zebrane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy przechowywane są przez okres obowiązywania umowy, a następnie (po ograniczeniu ich zakresu) przez okres wskazany w przepisach prawa niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody lub do momentu gdy dane przestaną być wykorzystywane przez Administratora.
 3. Dane zbierane i przetwarzane w związku z wymogami wynikającymi z przepisów prawa przechowywane są przez okres wskazany w przepisach prawa.
 4. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przechowywane są do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami.

 

§9 Wydarzenia organizowane przez Administratora

Administratora przetwarza również dane osobowe uczestników wydarzeń, konkursów, przetargów, które są organizowane przez Administratora. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są regulaminach, formularzach oraz informacjach udostępnianych w związku z poszczególnymi wydarzeniami, konkursami, przetargami. Administrator przetwarza udostępnione dane z poszanowaniem zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§10 Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość email na adres iod@wbp.poznan.pl
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresami:
  https://www.facebook.com/WBPiCAKpoznan
  https://www.instagram.com/wbpicakpoznan
  https://www.instagram.com/wydawnictwo_wbpicak
  https://www.youtube.com/channel/UCO28QortC8jHHI0x2Xbk4qA
  w szczególności odpowiedzi na reakcje,  komentarze  oraz  prywatne  wiadomości,  a  także  w  celach  statystycznych  oraz reklamowych  realizowanych  za  pośrednictwem  narzędzi  dostarczanych  przez  aplikację Facebook
 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest  zapewnienie  ciągłości  komunikacji  biznesowej,  marketing  produktów  własnych oraz dbanie o wizerunek marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich  otrzymania  na  mocy  przepisów    Ponadto  Pani/a  dane są  udostępniane  Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 6. Pani/a dane  osobowe  przechowywane  do  czasu  wyrażenia  sprzeciwu  lub  ustania  celów przetwarzania.
 7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u  także  prawo  do  żądania  usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania,  a  także  sprzeciwu  na  przetwarzanie,  przy  czym  przysługuje  ono  jedynie  w sytuacji,   jeżeli   dalsze przetwarzanie   nie   jest   niezbędne   do   wywiązania   się   przez Administratora  z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują  inne  nadrzędne prawne  podstawy przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/u   prawo   wniesienia   skargi   na   realizowane   przez   Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 9. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.
 4. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>.

 

§11 Pliki cookie

 1. Serwis korzysta z narzędzia jakim są pliki cookie.
 2. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Serwis korzysta z następujących plików cookie:
  • niezbędne cookie techniczne – są nieodzowne do poprawnego działania strony internetowej, działają na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
   • zapamiętują wybór użytkownika dotyczący ciasteczek,
   • zapamiętują zawartość koszyka w sklepie internetowym,
   • zapamiętują czy Użytkownik jest zalogowany do konta użytkownika,
  • cookie statystyczne – cookie są stosowane w celu gromadzenia informacji o zachowaniu Użytkowników na stronie internetowej, docelowo pomagają właścicielom strony internetowej dostosować stronę do potrzeb Użytkowników, działają na podstawie zgody Użytkownika strony, wykorzystywane pliki statystyczne to:
   • cookie Google Analytics: zapisuje informacje dotyczące odwiedzonych podstron i czasu na nich spędzonego przez Użytkowników,
   • cookie Google Analytics: zapisuje informacje dotyczące numeru IP Użytkownika.
 4. Serwis umożliwia dokonywanie zmian w zakresie wykorzystywanych plików cookie za pomocą narzędzia wyboru pojawiającego się na stronie internetowej. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Użytkownik ma prawo wyboru w zakresie preferencji dotyczących wykorzystywanych plików cookie.
 5. Użytkownik może również określić warunki przechowywania i wykorzystywanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W ten sposób Użytkownik może również usunąć pliki cookie pochodzące z Serwisu.
 6. Informacje dotyczące zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
  • Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
  • Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 7. Wycofanie zgody na działanie plików cookie/ wyłączenie plików cookie może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.
 8. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

§12 Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usługi analitycznej firmy Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – Google Analitycs. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to:
  • informacje dotyczące odwiedzonych podstron i czasu na nich spędzonego przez Użytkowników,
  • informacje dotyczące numeru IP Użytkownika.
 2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda Użytkownika.
 3. Wygenerowane przez cookie informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 4. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 5. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę www.wbp.poznan.pl w zakładce Polityka Prywatności.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.09.2022

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: