Wielkopolska Press Photo 2018

Wielkopolska Press Photo 2018
Protokół z obrad Jury                             Poznań 5.11.2018
Jury w składzie:
Maciej Moskwa (fotoreporter) – przewodniczący, Mariusz Forecki (fotoreporter), Jerzy Mianowski (SPL), Władysław Nielipiński (WBPiCAK w Poznaniu), Mateusz Kiszka (WBPiCAK w Poznaniu) – sekretarz
Jury po obejrzeniu 258 zdjęć pojedynczych i 978 zdjęć w 139 zestawach (razem – 1236 zdjęć) nadesłanych przez 87 autorów w pięciu kategoriach tematycznych postanowiło dokonać wyboru zdjęć do wystawy i przyznać nagrody finansowe ufundowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, a także nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez współorganizatorów i partnerów organizacyjnych. Do pokonkursowej wystawy Jury zakwalifikowało 51 zdjęć pojedynczych i 22 zestawy 33 autorów.
Nagrody:
Główna nagroda – 2000 zł
Nagroda za najlepszy zestaw w każdej kategorii – 1000 zł,
Nagroda za najlepsze zdjęcie pojedyncze w każdej kategorii – 500 zł,
Wyróżnienia – albumy fotograficzne ufundowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
Nagrody Specjalne (niezależne od werdyktu jury): przewodniczącego Jury Macieja Moskwy, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, Andre Abrasive Articles
WPF 2018
NAGRODY OTRZYMUJĄ:
Główna nagroda – GRAND PRIX 
Dariusz Madziński za zestaw „Człowiek”
W kategorii „Człowiek i jego pasje”
ZESTAWY:
I Nagroda – Anka Gregorczyk „Kosmiczne dziewczyny”
Wyróżnienia: Marcin Drab „Czerwony Samuraj”; Marek Zakrzewski „Gry osiedlowe”
Akceptacja:  Adam Jastrzębowski „Fryzjer” – Nagroda Specjalna SPL; Artur Pławski „Sinice”
ZDJĘCIA P OJEDYNCZE:
I Nagroda –Michał Adamski „Debata”
Wyróżnienia: Dariusz Madziński „I love music”; Łukasz Szamałek „Europen Rover Challange”; Stepan Rudik „Ukraińcy i ich pasje”
Akceptacja: Michał Adamski „Jozsef Tichy-Racs”; Łukasz Gdak „Przyjaciele”, Monika Kutkowska „Wiliam”; Artur Pławski „SELFIE – człowiek jako cel stworzenia”; Barbara Sinica „Drag dzieje się w domu”,; Dawid Stube „Karolina”; Dawid Stube „Pałac”; Tomasz Wiatr „Wędkarze”; Artur Kucharczak „Pracownia preparowania trofeów łowieckich”; Marek Lapis „Knieje”
W kategorii „Życie codzienne”
ZESTAWY:
I Nagroda: – Waldemar Stube „Codzienność”
Wyróżnienie – Łukasz Szamałek „Lato nad rzeką”
Akceptacja: Michał Adamski „ I dyed my hair again ”; Dariusz Foetke „A real world”; Agnieszka Maruszczyk „Boyhood”
ZDJĘCIA POJEDYNCZE:
I Nagroda – Agnieszka Maruszczyk „Stacja Wolimierz”
Wyróżnienie –  Łukasz Gdak „Siłaczka”
Akceptacja: Michał Adamski „Husarz”; Anka Gregorczyk „Majówka nad Wartą”; Dariusz Madziński „Piła była pierwsza”; Joanna Milcarz „Wieczorna toaleta”; Stepan Rudik „Swadzim”; Stepan Rudik „Sprzątaczka z Ukrainy”; Robert Woźniak „Ja pasterz”
W kategorii „Wydarzenia”
ZESTAWY:
I Nagroda – Paweł F. Matysiak „Księgarnia”
Wyróżnienie – Artur Pławski „Dożynki”
Akceptacja: Jakub Kaczmarczyk „Kamienica”; Jakub Kaczmarczyk „1 milion”; Jakub Kaczmarczyk „Pożar”; Marek Zakrzewski „Mr Gay Europe”; Marek Zakrzewski  „Wybory samorządowe 2018”
ZDJĘCIA POJEDYNCZE:
I Nagroda – Jędrzej Nowicki „Mistrzostwo Polski”
Wyróżnienia: Łukasz Gdak „Wybornie”; Jędrzej Nowicki „Sen okupacyjny”
Akceptacja: Miłosz Kosicki „Podpalacze”; Jędrzej Nowicki „Czarny Piątek”; Tomasz Kłuczyński „76 minuta”; Dariusz Madziński „Baby shoes remeber”
W kategorii „Sport”
ZESTAWY:
I Nagroda – Artur Kucharczak „Pieczarka Wielichowo”
Wyróżnienie – Adam Jastrzębowski „Złota Setka”
ZDJĘCIA POJEDYNCZE:
I Nagroda: – Adam Jastrzębowski „Sędzia”
Wyróżnienia: Łukasz Gdak „Meta”; Sebastian Uciński „Orły”
Akceptacja: Tomasz Jastrzębowski „Lech traci szansę na mistrzostwo”; Marek Lapis „Bieg na Tak”; Jakub Piasecki „W narożniku”; Tomasz Wiatr „Skupienie”
W kategorii „Przyroda i ekologia”
ZESTAWY:
I Nagroda – Anka Gregorczyk „Krajobrazy tymczasowe”
Akceptacja – Artur Pławski „Natura pod Kontrolą”
ZDJĘCIA POJEDYNCZE:
I Nagroda
Artur Pławski „Pastwisko”
Wyróżnienia: Bartosz Jankowski „Balaton”; Krzysztof Grabara  „Sołtys w Kurzej Górze”
Akceptacja: Łukasz Gdak „Tupieśń”; Mikołaj Konkiewicz „Bliskie spotkania każdego stopnia”; Marek Lapis „Ekosystem”; Stepan Rudik „Gniazdo”; Marek Zakrzewski „Zieleń przydomowa” – Nagroda specjalna Andre Abrasive Articles; Dawid Tatarkiewicz „Coraz bardziej martwa natura”

Wielkopolska Press Photo 2018

Regulamin
1. W konkursie biorą udział osoby mieszkające lub pracujące w woj. wielkopolskim.
2. Zdjęcia mogą pochodzić z dowolnego regionu Polski lub świata.
3. Osoby nie mieszkające lub pracujące w woj. wielkopolskim. mogą brać udział w konkursie, ale tylko pod warunkiem nadesłania prac wykonanych w Wielkopolsce.
4. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w IV kw 2017 r oraz w  całym 2018 r  w pięciu kategoriach tematycznych:
– Wydarzenia, – Człowiek i jego pasje, – Życie codzienne, – Sport, – Przyroda i ekologia
Każdy autor  może przysłać maksymalnie po trzy prace  w każdej kategorii (zestaw liczony jest jako jedna praca).
5. W konkursie przyznawana jest główna nagroda  Grand Prix –  2 000. zł.za fotografię lub zestaw zdjęć o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, nie pozbawionej oryginalnej wizji autora, a wykonanej przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera. Zdjęcie do głównej nagrody Grand Prix zostanie wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs.
6. Oprócz nagrody głównej przyznane zostanie po jednej nagrodzie w poszczególnych kategoriach tematycznych osobno za zdjęcia pojedyncze – 500 zł i osobno za zestaw – 1000 zł. W uzasadnionych przypadkach któraś z nagród może nie zostać przyznana.
7. Oprócz nagród w każdej kategorii mogą zostać przyznane wyróżnienia fundowane przez partnerów organizacyjnych konkursu. Partnerzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania wyróżnień ani na to, kto je otrzyma.
8. Niezależnie od werdyktu Jury, partnerzy organizacyjni mają prawo wybranemu autorowi  przyznać Nagrodę Specjalną.
9. Dana fotografia może zostać zgłoszona do konkursu tylko raz i tylko do jednej kategorii, czyli  fotografia zgłoszona w zdjęciach pojedynczych nie może stanowić równocześnie części składowej zestawu. Zestawy powinny  liczyć od 3 do 9 zdjęć. Jury ma prawo ingerencji w układ i ilość zdjęć w zestawie.
10. Jury może wybrać z zestawu zdjęcie i traktować je jako pojedyncze – niekoniecznie zachowując zgodność kategorii. W uzasadnionych przypadkach jury ma prawo przenieść zdjęcia z kategorii, do której je nadesłano, do bardziej odpowiedniej. Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do nagród i wyróżnień  ani jednego zdjęcia.
11. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej:
a). rozdzielczość – 300 dpi, długość dłuższego boku: co najmniej 20-21 cm (2600px).
b). Zdjęcia należy zgłaszać przy pomocy formularza znajdującego się na stronie:  www.wbp.poznan.pl >>>  Dane osobowe autorów nie są ujawniane członkom jury.
12. Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora –31 października 2018 r.
13. Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy  pobierają „wpisowe’  – 30,00  złotych.  Wpłaty należy  dokonać za pomocą w/w formularza lub bezpośrednio na konto WBPiCAK: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „press”).
14. Zgłoszone do udziału w konkursie prace oceniać będzie profesjonalne Jury pod przewodnictwem Macieja Moskwy.
15. Wyniki pracy Jury  zostaną bezzwłocznie po jej zakończeniu opublikowane na stronie internetowej  organizatora.
16. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w listopadzie 2018 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach woj. wielkopolskiego.
17. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zarchiwizowane w bazie zdjęć dokumentujących życie Wielkopolski, a ich ewentualne wykorzystanie do innych celów niż promocja konkursu, będzie możliwe z  zachowaniem pełni praw autorskich.

Uwagi końcowe

1. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i udziela organizatorom nieodpłatnej, nie wyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji konkursu Wielkopolska Press Photo 2018  w zakresie następujących pól eksploatacji:
a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
b). wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu;
c). najem, użyczanie; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
d). nadawanie internetowe;
e). równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej –  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
f). w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
g). wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;
h). publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie  w całości lub we fragmentach w innych publikacjach niekomercyjnych,  w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi, w tym innymi utworami;
i). wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz  łączenia z innymi utworami. (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z dnia 23.02.1994 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
j). wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora w tym również na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej  i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu;
2. Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędna dla udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez organizatora oraz współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją konkursu, i jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji konkursu dane osobowe uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.
3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www organizatora. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: foto@wbp.poznan.pl
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
5. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące,  uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.
8. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.
Dodatkowych informacji udziela Władysław Nielipiński tel 061 6640867

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: