termin: 30 stycznia — 07 lutego
miejsce: Poznań

„ZIMOWE OPOWIEŚCI” – WARSZTATY DLA DZIECI

Zajęcia dla dzieci polsko- i ukraińskojęzycznych w wieku szkolnym 6-12 lat, młodsze dzieci mogą brać udział w towarzystwie dorosłego opiekuna.

Na zdjęciu znajdują się informacje na temat zajęć „ZIMOWE OPOWIEŚCI” – WARSZTATY DLA DZIECI. 30.01-31.01 oraz 06.02-07.02.23 (poniedziałek, wtorek), godz. 10:00 - 12:00.

 

30.01-31.01 oraz 06.02-07.02.23 (poniedziałek, wtorek), godz. 10:00 – 12:00
Zajęcia dla dzieci polsko- i ukraińskojęzycznych w wieku szkolnym 6-12 lat, młodsze dzieci mogą brać udział w towarzystwie dorosłego opiekuna. Maksymalna ilość uczestników: 15 dzieci.
Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu, ul. Prusa 3, sala 215
„Zimowe opowieści” to literackie warsztaty wielokulturowe prowadzone metodą storyline. Cykl czterech zajęć, w czasie których dzieci stworzą własną zimową opowieść (z różnymi zakończeniami). Podczas spotkań uczestnicy będą swobodnie bawić się, grać, uczestniczyć w scenkach dramatycznych i tworzyć w wielu technikach artystycznych. Efektem pracy – makieta/książka interakcyjna, pozwoli na czytanie wymyślonej przez dzieci historii. Powstająca historia będzie na bieżąco zapisywana przez prowadzącą w czasie trwania projektu. Opowieść w końcowym brzmieniu zostanie przetłumaczona na język ukraiński. Zajęciom będą towarzyszyły nietypowe książki, które można czytać za pomocą obrazu i zmysłu dotyku: pop-upy i książki ilustracyjne. Będziemy razem uczyć się i rozmawiać, nie tylko przy pomocy słów.
Zapisy od 10 do 27 stycznia br. na stronie Biblioteki Wojewódzkiej: www.wbp.poznan.pl
Zajęcia są BEZPŁATNE. Wszystkie materiały, napoje i zdrowe przekąski dla dzieci uczestniczących w zajęciach zapewnia biblioteka.
Rezerwacja miejsca na adres e-mail lub telefonicznie: joanna.furdal@wbp.poznan.pl, nr. tel. 61 66 40 890
***
Provincial Library in Poznan
30.01-31.01 and 06.02-07.02.23 (Monday, Tuesday), 10.00 – 12.00 am
Classes for Polish- and Ukrainian-speaking children of school age 6-12 years, younger children can participate accompanied by an adult guardian. Maximum number of participants: 15 children.
Provincial Library in Poznan, 3 Prusa St., room 215
Winter stories is a literary multicultural workshop conducted by the storyline method. A series of four classes, during which children will create their own winter story (with different endings). During the meetings, participants will freely play, act, participate in dramatic scenes and create in many artistic techniques. The result of the work – a mock-up/interactive book, will allow reading the story invented by the children. The resulting story will be continuously recorded by the facilitator during the project. The story in its final form will be translated into Ukrainian. The activities will be accompanied by unusual books that can be read with the help of images and the sense of touch: pop-ups and illustration books. We will learn and talk together, not only with words.
Enrollment from January 10 to 27 this year on the website of the Provincial Library: www.wbp.poznan.pl
Activities are FREE. All materials, drinks and healthy snacks for children participating in the activities are provided by the library.
Reservation by e-mail or by phone: joanna.furdal@wbp.poznan.pl, no. phone: 61 66 40 890
***
Познанська Воєводська бібліотека
30.01-31.01 та 06.02-07.02.23 (понеділок, вівторок), 10.00 – 12.00 год.
Заняття для польсько- та україномовних дітей шкільного віку 6-12 років, молодші діти можуть брати участь у супроводі дорослого опікуна. Максимальна кількість учасників: 15 дітей.
Воєводська бібліотека м. Познань, вул. Пруса 3, кімната 215
„Зимові історії” – це літературний мультикультурний воркшоп, що проводиться за допомогою сюжетного методу. Серія з чотирьох занять, під час яких діти створять власну зимову історію (з різними кінцівками). Під час зустрічей учасники зможуть вільно грати, акторствувати, брати участь у драматичних сценах та творити у різноманітних мистецьких техніках. Результат роботи – макет/інтерактивна книга – дозволить прочитати вигадану дітьми історію. Отримана історія буде постійно записуватися фасилітатором протягом усього проекту. Фінальна версія оповідання буде перекладена українською мовою. Заходи супроводжуватимуться незвичайними книгами, які можна читати за допомогою зображень та відчуття дотику: pop-up книгами та книгами-ілюстраціями. Будемо вчитися і говорити разом, не тільки на словах.
Запис з 10 по 27 січня на сайті Воєводської бібліотеки: www.wbp.poznan.pl. Всі матеріали, напої та корисні перекуси для дітей, які беруть участь у заходах, забезпечує бібліотека.
Бронювання електронною поштою або телефоном: joanna.furdal@wbp.poznan.pl, н. телефон: 61 66 40 890
***
Воеводская библиотека Познани
30.01-31.01 и 06.02-07.02.23 (понедельник, вторник), 10.00 – 12.00 часов
Занятия для польско- и украиноязычных детей школьного возраста 6-12 лет, младшие дети могут участвовать в сопровождении взрослых опекунов. Максимальное количество участников: 15 детей.
Воеводская библиотека в Познани, ул. Пруса 3, комната 215
„Зимние истории” – это литературный мультикультурный семинар, проводимый по методу сюжетных линий. Серия из четырех занятий, в ходе которых дети создадут свою собственную зимнюю историю (с разными концовками). Во время встреч участники смогут свободно играть, действовать, участвовать в драматических сценах и творить в различных художественных техниках. Результат работы – макет/интерактивная книга – позволит прочитать историю, придуманную детьми. Полученная история будет постоянно записываться фасилитатором на протяжении всего проекта. Окончательный вариант истории будет переведен на украинский язык. Мероприятия будут сопровождаться необычными книгами, которые можно читать с помощью изображений и ощущений от прикосновения: pop-ups и книги с иллюстрациями. Мы будем учиться и общаться вместе не только с помощью слов.
Запись с 10 по 27 января на сайте Провинциальной библиотеки: www.wbp.poznan.pl
Все материалы, напитки и здоровые закуски для детей, участвующих в мероприятиях, предоставляются библиотекой.
Бронирование по электронной почте или по телефону: joanna.furdal@wbp.poznan.pl, нет. телефон: 61 66 40 890

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: