termin: 02 lutego — 10 lutego
miejsce: Poznań

PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH – POZNAJEMY OZOBOTY I PHOTONY

Zajęcia dla dzieci i młodzieży polsko- i ukraińskojęzycznych w wieku 8-15 lat.

Na plakacie znajduje się informacja o zajęciach PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH – POZNAJEMY OZOBOTY I PHOTONY 02.02.2023 (czwartek), godz. 10.00-13.00 03.02.2023 (piątek), godz. 10.00-13.00 09.02.2023 (czwartek), godz. 10.00-13.00 10.02.2023 (piątek), godz. 10.00-13.00

02.02.2023 (czwartek), godz. 10.00-13.00 03.02.2023 (piątek), godz. 10.00-13.00
09.02.2023 (czwartek), godz. 10.00-13.00 10.02.2023 (piątek), godz. 10.00-13.00

Zajęcia dla dzieci i młodzieży polsko- i ukraińskojęzycznych w wieku 8-15 lat. Maksymalna ilość uczestników: 12 dzieci.
Biblioteka Wojewódzka, ul. Prusa 3 w Poznaniu, sala 207.
Zajęcia odbywają się w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”.
Programowanie dla najmłodszych – poznajemy Ozoboty i Photony.
Ozoboty i Photony to proste i popularne roboty edukacyjne. Te małe i inteligentne urządzenia, stworzone z myślą o nauce programowania, zyskały wielu fanów na całym świecie. Robot rozwijają u najmłodszych dzieci zdolności logicznego myślenia, kreatywność i pobudzają do samodzielnego rozwiązywania problemów. Sprawdzają się na zajęciach z wielu przedmiotów: na matematyce, przyrodzie czy plastyce. Dzięki pracy w grupach, uczestnicy warsztatów dodatkowo uczą się współpracy.
Zajęcia są BEZPŁATNE. Wszystkie materiały, napoje i zdrowe przekąski dla dzieci uczestniczących w zajęciach zapewnia biblioteka.
Rezerwacja miejsca na adres e-mail lub telefonicznie: izabela.przyluska@wbp.poznan.pl, nr. tel. 61 66 40 890
***
Provincial Library in Poznan
02.02.2023 (Thursday), 10.00-13.00 03.02.2023 (Friday), 10.00-13.00
09.02.2023 (Thursday), 10.00-13.00 10.02.2023 (Friday), 10.00-13.00
Classes for Polish- and Ukrainian-speaking children and teenagers aged 8-15. Maximum number of participants: 12 children.
Provincial Library, 3 Prusa Street in Poznan, room 207.
The activity is held within the framework of the Project of the Foundation for the Development of Information Society „Library for All. Equal. Different. Important.”
Programming for the youngest – we get to know Ozobots and Photons. Ozobots and Photons are simple and popular educational robots. Designed to teach programming, these small and intelligent devices have gained many fans around the world. The robots develop in the youngest children logical thinking skills, creativity and stimulate independent problem solving. They work well in classes in many subjects: math, nature or art. By working in groups, workshop participants additionally learn to cooperate.
Activities are FREE. All materials, drinks and healthy snacks for children participating in the activities are provided by the library.
Reservation by e-mail or by phone: izabela.przyluska@wbp.poznan.pl, no. phone: 61 66 40 890
***
Познанська воєводська бібліотека
02.02.2023 (Четверг), 10.00-13.00 03.02.2023 (Пятница), 10.00-13.00
09.02.2023 (Четверг), 10.00-13.00 10.02.2023 (Пятница), 10.00-13.00
Заняття для польсько- та україномовних дітей та молоді віком 8-15 років. Максимальна кількість учасників: 12 дітей.
Воєводська бібліотека, вул. Пруса, 3, м. Познань, кімната 207.
Захід відбувається в рамках проекту Фонду розвитку інформаційного суспільства „Бібліотека для всіх. Рівноправні. Різні. Важливі”.
Програма для наймолодших – знайомство з Озоботами та Фотонами.
Озоботи та Фотони – прості та популярні освітні роботи. Розроблені для навчання програмуванню, ці маленькі та інтелектуальні пристрої здобули багато прихильників по всьому світу. Роботи розвивають логічне мислення, творчі здібності та стимулюють до самостійного вирішення проблем у наймолодших дітей. Вони добре працюють з багатьма предметами: математикою, природою чи мистецтвом. Працюючи в групах, учасники семінару додатково вчаться співпрацювати.
Заходи є БЕЗКОШТОВНИМИ. Всі матеріали, напої та корисні перекуси для дітей, які беруть участь у заходах, забезпечує бібліотека.
Бронювання електронною поштою або телефоном: izabela.przyluska@wbp.poznan.pl, н. телефон: 61 66 40 890
***
Воеводская библиотека Познани
02.02.2023 (Четверг), 10.00-13.00 03.02.2023 (Пятница), 10.00-13.00
09.02.2023 (Четверг), 10.00-13.00 10.02.2023 (Пятница), 10.00-13.00
Занятия для польско- и украиноязычных детей и молодежи в возрасте 8-15 лет. Максимальное количество участников: 12 детей.
Воеводская библиотека, ул. Пруса, 3 в Познани, комната 207.
Мероприятие проходит в рамках проекта Фонда развития информационного общества „Библиотека для всех”. Равные. Разные. Важные”.
Программирование для самых маленьких – знакомство с Ozobots и Photons.
Ozobots и Photons – простые и популярные образовательные роботы. Созданные для обучения программированию, эти маленькие и умные устройства приобрели множество поклонников по всему миру. Роботы развивают навыки логического мышления, творческие способности и стимулируют самостоятельное решение проблем у самых маленьких детей. Они хорошо подходят для многих предметов: математики, природы или искусства. Работая в группах, участники семинара дополнительно учатся сотрудничать.
Мероприятия проводятся БЕСПЛАТНО. Все материалы, напитки и здоровые закуски для детей, участвующих в мероприятиях, предоставляются библиотекой.

Бронирование по электронной почте или по телефону: izabela.przyluska@wbp.poznan.pl, нет. телефон: 61 66 40 890

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: