17 / 06 / 20

Zakup nowości do bibliotek publicznych 2020

MKiDN zatwierdziło podział dotacji dla bibliotek publicznych w 2020 roku. Termin składania wniosków do 17 czerwca 2020.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził podział dotacji dla bibliotek publicznych w 2020 r.

Uprawnionymi wnioskodawcami są biblioteki publiczne zorganizowane w formie instytucji kultury lub stanowiące część instytucji kultury. 


Termin realizacji zadania w roku 2020:

  • od 3 czerwca do 30 listopada 2020 r. – w części dotyczącej dotacji,
  • od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. – w części dotyczącej wkładu własnego.

Dotacja i wkład własny

Kwota dotacji oraz minimalnego wkładu własnego podana dla każdej biblioteki w tabeli:

Podział dotacji w województwie wielkopolskim z informacją o wkładzie własnym (pdf – 527 KB)


Wysokość minimalnego wkładu własnego zależy od stopnia zamożności jednostki samorządu terytorialnego. Według niej ustalono trzy grupy beneficjentów, których wnioskowany wkład własny musi osiągnąć określony procent wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie:

grupa I – minimum 50% 
grupa II – minimum 65% 
grupa III – minimum 80%

Wniosek i załączniki

Termin naboru wniosków: do 17 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek (dostępny na stronie BN) i załączniki:

  • wniosek w 1 egzemplarzu w wersji papierowej (prosimy pamiętać o podpisach i pieczęciach),
  • kopia aktualnego statutu (1 egzemplarz),
  • odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury (1 egzemplarz);
  • w przypadku gdy instytucję reprezentuje osoba nieuprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim rejestrze – pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres Biblioteki Narodowej:

Biblioteka Narodowa,  
al. Niepodległości 213,
02-086 Warszawa  
z dopiskiem na kopercie: “wniosek do Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z następującymi dokumentami:

  • Regulaminem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2020,
  • Kryteriami i zasadami rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020.

Wsparcie

Bilioteka Narodowa przygotowała Poradnik w pytaniach i odpowiedziach na 2020 rok (pdf – 635 KB)


W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów o charakterze formalno-prawnym, wnioskodawcy otrzymają na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach. Mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji przez Bibliotekę Narodową. Niezłożenie wniosku w terminie lub niedostarczenie poprawionej dokumentacji w wersji papierowej w ww. terminie, skutkuje odrzuceniem wniosku (zgodnie z § 7 Regulaminu Priorytetu 1).


Pomoc i wsparcie

Marzena Sokołowska
Kierownik Zespołu ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
tel.: (22) 608-22-50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

Pozostałe telefony kontaktowe:

Marcin Kosz, tel.: (22) 608-22-37, e-mail: m.kosz@bn.org.pl

Stefania Kwiatkowska, tel.: (22) 608-28-38, e-mail: st.kwiatkowska@bn.org.pl

Irina Maskiewicz, tel.: (22) 608-22-58, e-mail: i.maskiewicz@bn.org.pl


Informacji udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny Bibliotek, tel. 61 66 40 860 (861) (862) (874).


Szczegółowe informacje i dokumentacja na stronie Biblioteki Narodowej

Realizacja programu przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w 2020 roku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.
 
Ze środków finansowych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2020 zakupiono łącznie 703 publikacji uzupełniających  zbiory WBPiCAK w Poznaniu za kwotę  27.375,00 zł


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Zakup nowości do bibliotek publicznych 2020

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: