31 / 10 / 20

Przebudowa biblioteki

Projekt pn. „Przebudowa pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Prusa 3 wraz z termomodernizacją”

Grafika: Logotypy Funduszy Europejskich, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Unii Europejskiej. Link: Opis projektu „Przebudowa pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Prusa 3 wraz z termomodernizacją”

Projekt pn. „Przebudowa pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Prusa 3 wraz z termomodernizacją”

Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”. 
Poddziałanie 4.4.1 „Inwestycje w obszarze  dziedzictwa kulturalnego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlanych oraz wyposażenie budynku stanowiącego siedzibę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, w celu zwiększenia dostępu do usług bibliotecznych oraz zasobów kulturowych regionu, a także w celu zabezpieczenia posiadanych przez bibliotekę zasobów przed ich zniszczeniem. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku, zmianę przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń, instalacji branży elektrycznej, teletechnicznej, telefonicznej, RTV, SAP, CCTV, SSWiN, DSO, KD, Wi-Fi, instalacji CO, wod.-kan., klimatyzacji, oddymiania i zapobiegania zadymieniu. Prace budowlane przewidują także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonane zostaną wszystkie prace budowlane, w drugim zaś zrealizowane zostaną zakupy związane z wyposażeniem obiektu w sprzęty, niezbędne do prawidłowego wykorzystania przestrzeni funkcjonalnej, związane z prowadzoną przez bibliotekę działalnością.

Celem projektu jest uatrakcyjnienie obiektu kultury WBPiCAK w Poznaniu skutkujące zwiększeniem liczby osób korzystających z jej usług poprzez uatrakcyjnienie walorów estetycznych budynku zarówno w jego wnętrzu jak i na zewnątrz, uatrakcyjnienie i rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie bezpiecznego wejścia i wyjścia z obiektu.

Efekty rzeczowe realizacji projektu:
– Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt.,
– Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.,
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,
– Liczba zakupionych środków trwałych – 6 szt.

Efekty rezultatu realizacji projektu:
– Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 EPC,
– Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 2 000 odwiedziny/rok,
– Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 15 000 osoby/rok.

Całkowita wartość projektu: 4.999.950.00 PLN.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 455 250,00 PLN.


Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi: